CSR หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ร่วมเติม ฝันปันรักเพื่อเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

 

  

หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ร่วมเติมฝันปันรักเพื่อเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนผิผ่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยได้สร้างรั้วโรงเรียน สร้างห้องสมุด พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และบริจาคเสื้อผ้า ของเล่น ขนม ให้แก่เด็กๆ นอกจากนี้ได้สอนเด็กๆวาดภาพจากสีน้ำ และสีน้ำกาแฟอีกด้วย อีกหนึ่งความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้ ให้เป็นที่พัฒนาความรู้ และทักษะการดำเนินชีวิตให้แก่เด็กๆ ต่อไป