หน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงยุติธรรม

 

 

คุณชรัส ลิขิตคุณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ คุณกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนท์ภากร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานมาตรฐานสินค้า การบริการ และกิจกรรมพิเศษ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนภารกิจของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนคืนคนดีสู่สังคม ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมทักษะด้านการชงกาแฟ เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพ Barista แก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งได้ออกแบบจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใต้ชื่อโครงการ "JUVENILE BARISTA CHAMPIONSHIP 2018" และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในฐานะที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านกาแฟสด เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นอกจากนี้คุณชรัส ลิขิตคุณวงศ์ ยังมอบโอกาสแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับการรับรองความประพฤติแล้ว ให้สามารถขอทุนจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร เพื่อเข้ารับการฝึกงานร้านคัดสรรและเบลลินี่ได้ต่อไป ซึ่งนับเป็นการสร้างโอกาสและอาชีพอย่างยั่งยืนแก่เด็กและเยาวชนให้ได้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ